АҦСНЫ АҲӘЫНҬҚАРРА
АЕКОНОМИКА АМИНИСТРРА
MINISTRY OF ECONOMY
OF THE REPUBLIC OF ABKHAZIA

Адәныҟаекономикатә еимадарақәеи аинвестициатә политикеи рыҟәша.

Аусура мҩаҧнагоит аҳәаанырцәтәи аинвестициақәа радҧхьаларазы. Хылаҧшра анаҭоит абжьаратәии анаплакра дуи анаплакра маҷ асубиектқәа кредитла реиқәыршәара апрограммеи адгылара рыҭара иазку апрограмма анагӡара.


Абжьаратәии анаплакра дуи адгылара рыҭара иазку апрограмма

Апрограмма анагӡара иазоужьу амҽхак - 1,2 млрд мааҭ

Апрограмма аҧшьгаҩ – ЗҲӘА «Аинвестициатә усбарҭа», Москва ақ. 

Аинвестициатә проектқәа аҧхьатәи ралхра иазку Аҧсны Аҳәынҭқара Аекономика аминистрраҟны иҟоу Аусуратә гәыҧ азы Аҧҟара

Абизнес-зыҧхьагәаҭа аилазаашьа ақәырҧшы


Анаплакра маҷ асубиектқәа кредитла реиқәыршәара иазку апрограмма    

Апрограмма аҧшьгаҩ – Аҧсны Аҳәынҭқарра Амилаҭтә Банк
Апрограмма анагӡара иазоужьу амҽхак – 200 млн мааҭ

АМА (Анаплакра маҷ асубиектқәа) кредитла аиқәыршәара апрограмма иазку аҧҟара

АМА (Анаплакра маҷ асубиектқәа) ирыдҵоу

Аҧараҧсахҩы изку азҵаанҵа