АҦСНЫ АҲӘЫНҬҚАРРА
АЕКОНОМИКА АМИНИСТРРА
MINISTRY OF ECONOMY
OF THE REPUBLIC OF ABKHAZIA

Аҟәатәи ахшлыхзауад ацәыргақәҵа “Ахьтәы ҭагалан-2018” аҿы ҩ-медалк аиуит

Аҟәатәи ахшлыхзауад ацәыргақәҵа “Ахьтәы ҭагалан-2018” аҿы ҩ-медалк аиуит

Москва ақалақь аҿы имҩаҧысит урыстәылазегьтәи агроааглыхратә цәыргақәҵа “Ахьтәы ҭагалан-2018”. Аҧсны аекономика Аминистрра иатәу Ареспубликатә унитартә Наплакы “Аҟәатәи ахшлыхтә зауад” аконкурс аҿы ахьтәи араӡнытәи амедалқәа анашьахеит.

Аҧсны аекономика Аминистрра иаҵанакуа аҳәынҭқарратә наплакқәа ркоординациа азы Аусбарҭа азанааҭдырҩы еиҳабы Аслан Жанаа иажәақәа рыла, ахшлыхтә зауад аалыҵ ацәыргақәҵа аҿы ицәыргақәҵан иҳаҩсыз ашықәс азы, аха иарбоу аконкурс уажәаҧхьа иалахәӡамызт.

Аслан Жанаа иҟаиҵаз адыррақәа рыла, ахьтәы медал анашьахеит Аҧсны ахархәаҩцәа акыр ирылаҵәоу ахшхарҵә аалыҵ “Ахарҵәы” азы, араӡны медал – асорт Маасдам иатәу ашә азы.

“Иҳамоу аҭагылазаашьаҿы зегьы реиҳа адҵаалара амоуп европатәи ашә ахкы Маасдам. Ҳара акыр аамҭа уи арецептура аҧшаара ҳҿазаҳшәон. Уи адунеи иреиҕьу арецептқәа рхыҧхьаӡараҿы иҟоуп”, – ҳәа инаҵшьны иазгәеиҭеит Аусбарҭа азанааҭдырҩы хада.

Убри аан, Аслан Жанаа убасгьы иазгәеиҭеит: “Ацәыргақәҵа ҳара ҳаалыҵ Урыстәыла ахшыҩзышьҭра шарҭо ҳнарбеит. Аха иахьазы иҳамоу аиқәыршәагақәа рыла ҳара ари аалыҵ аекспорт азы ихымҧадатәиу ааглыхратә шәагаа аманы аҭыжьразы алшара ҳамаӡам”. Уи иажәақәа рыла, уи азы аиқәыршәагақәа рыцҵара адагьы, ақәыршаҳаҭратә усшәҟәқәакгьы раиура хымҧадатәиуп.

Аҧсныпресс