АҦСНЫ АҲӘЫНҬҚАРРА
АЕКОНОМИКА АМИНИСТРРА
MINISTRY OF ECONOMY
OF THE REPUBLIC OF ABKHAZIA

Жанаа: "Ахшзауад" аалыҵ ауаа иахьырымго ҳгәы ҳнархьуеит

Жанаа: "Ахшзауад" аалыҵ ауаа иахьырымго ҳгәы ҳнархьуеит

Аԥсны аекономика аминистрраҿы аҳәынҭқарратә наплакқәа рҳәаақәҵаразы аспециалист хада Аслан Жанаа иазгәеиҭеит Аҟәатәи "Ахшзауад" аалыҵ алаҵәара шамам.

"Ахшзауад аалыҵ Аԥсны аларҵәара амаӡам. Убри аҭагылазаашьа ҳгәы еихьнашьуеит. Ахшзауад аалыҵ иҵегь еиӷьхартә еиԥш угәы азыҟаӡам, избанзар ауаа иргаӡом. Ҳуааԥсыра макьана ирзеилкаауам ҳаалыҵ иаҳа ишеиӷьу, ахаҭабзиара шыҳараку, еиуеиԥшым аҿҳәара ацызҵо амаҭәашьаракәа шалам. Адәқьанқәа рҿы акәзар, агара рҭахӡам, жәамш рыла аҿҳәара нҵәоит, иаазхәо ҟалаӡом ҳәа. Арахь ауааԥсыра рҟнытә иҟоуп иазҵаауагьы", — ҳәа азгәеиҭеит Жанаа.

Sputnik Аԥсны