АҦСНЫ АҲӘЫНҬҚАРРА
АЕКОНОМИКА АМИНИСТРРА
MINISTRY OF ECONOMY
OF THE REPUBLIC OF ABKHAZIA

Ирылаҳәоуп анаплакҩцәа реицлабраҟны аиааира згаз

12 October 2018

Жьҭаарамза 12 рзы Ажәбатәи Аҧсны-Урыстәылатәи аустә форум аҳәаа иҭагӡаны ирылаҳәоуп анаплакҩцәа русураҟны Есышықәсатәи Амилаҭтә еицлабра.

Еиуеиҧшым аноминациақәа рыла аиааира ргеит:

1) «Ааглыхратә аалыҵ иреиҕьу аҭыжьҩы - аекспортиор» - аҧсыӡ аиҭаусадуларазы в ареспубликаҟны раҧхьатәи анаплакы ЗҲӘА АН «Акамшьиа»;

2) «Ахәаахәҭра (азеиҧштә, азаҵәҭира) усхк аҟны иреиҕьу анаплакы» - ЗҲӘА «Премиум»;

3) «Акурорт-туристтә сектор аҟны иреиҕьу анхарҭа ҭыҧ» - ҳазҭагылоу аамҭазтәи асасааирҭа ЗҲӘА «Вэлнес парк отель»;

4) «Ақыҭанхамҩа аусхк аҟны иреиҕьу анаплакы» - ақыҭанхамҩатә аарыҵқәа раарыхра, реихшара, реиидкылара, рыҵәахра, рнагаразы акомплекстә наплакы ЗҲӘА «Кындыҕ-Агро»;

5) «Ашықәсазтәи аихьӡара (ашықәсазтәи анаплакратә)» - амаденҵхырҭақәа разырхиареи аинерттә материалқәа рыҵыхреи рзы аилахәырақәа «Иеидҵоу аиҭаусадуларатә комплекс»;

6) «Иреиҕьу ауаажәларратә крыфарҭатә наплакы» - аресторан «Ерцахә»;

7) «Иреиҕьу урыстәыла-аҧснытәи абизнес» - амобилтә оператор ЗҲӘА АН «А-мобаил»;

8) «Абизнес ду асоциалтә ҭакҧхықәреи агәыҳалалратә усуреи – аҧснытәи ааҩы аҭыжьҩи аекспортиор дуи ЗҲӘА «аҧсны аҩқәеи аӡқәеи».

Аицлабра еиҿыркааит Аекономика аминистрреи Ахәаахәҭра-ааглыхратә палатеи. Раҧхьаӡа анаплакҩцәа реицлабра мҩаҧысит 2017 шықәсазы Ааҩбатәи Аҧсны-Урыстәылатәи аустә форум аҳәаа иҭагӡаны.  

1O5A9067.jpg

1O5A8886.jpg